Om leiligheten

Leiligheten har en funksjon som opplæringsarena i den betydning at leiligheta vil bli brukt i opplærings- og kurssammenheng for elever ved helsefag, IKT-fag og elektrofag, samt i forbindelse med kursing for ansatte i den kommunale helsesektoren i Nord-Troms kommunene og andre kommuner om ønskelig. Det er også tenkt at en skal bruke leiligheten som en opplæringsarena for brukere/pasienter og pårørende.

Leiligheten skal i tillegg fungere som en visningsarena for den samme målgruppen som for opplæring.

Velferdsteknologiske løsninger som presenteres i leiligheten er av ulik art. Målet er at leiligheten skal inneholde til enhver tid oppdaterte løsninger som er å finne ute i de kommunale helsetjenestene, slike du som privatperson kan anskaffe selv på det private markedet, samt at NAV hjelpemiddel skal ha en lokal arena i Nord-Troms for presentasjon av løsninger som de kan levere. Det er ønskelig å ha et samarbeid med frivillige interesseorganisasjoner. På lengre sikt er der et mål om at utstyret du finner i visningsleiligheten også skal være mer fremtidsrettet enn de vi vil finne i hverdagens bruk.

Nord-Troms Videregående skole tilbyr en alternativ utdanningsmodell til helsefagarbeider utdanningen gjennom en vekslingsmodell[1] som har vist seg å ha en god effekt med tanke på rekruttering til yrkene og på gjennomføring av utdanningen. Erfaringer med vekslingsmodeller viser at modellene skaper sterkere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, mer tilfredse elever/lærlinger. Mange verdsetter den støtten og de nye perspektivene samarbeidet gir. Elevene/lærlingene opplever økt motivasjon og at de får en bedre forståelse av opplæringen som gis i skole og bedrift.

Skolen har også en IKT servicefag-linje som utdanner IKT personell til kommunesektoren.

«Regjeringen har høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, samtidig som innbyggere og næringsliv har forventninger om en enklere hverdag. Bruk av IKT og bevisst utnyttelse av digitaliseringens muligheter gjør at vi kan oppnå begge deler.»

Medarbeiderne som IKT servicefag utdanner vil ha en viktig rolle i arbeidet med etablering og iverksetting av velferdsteknologiske løsninger både i kommunale bygg og i de enkeltes hjem og det vurderes å være en styrke for fremtidens IKT medarbeidere å ha god kjennskap til dette fagfeltet fra utdanningen sin. Det foreligger planer om at også IKT servicefag skal vurderes for vekslingsmodell. Faget er i dag inne i ordinært studieløp.

Gevinster som ønskes oppnådd ved opplærings-/visningsleilighet:

  • Kompetente elever/lærlinger/nyutdannede fagarbeidere innenfor velferdsteknologi både innenfor helsefag og IKT
  • Økt kompetanse hos brukere/pasienter og pårørende
  • Brukere/pasienter og pårørende føler seg tryggere på velferdsteknologiske løsninger.
  • Skape en opplæringsarena for ansatte i helse- og omsorgstjenestene.
  • Skape et møtepunkt for velferdsteknologi i Nord-Troms regionen for den offentlige tjenestene, utdanningsinstitusjon og befolkningen generelt.

Hovedmål

Prosjektets hovedmålsetning er knyttet til Helseteknologiprosjektets hovedmålsetning:

Hovedmålet er å implementere velferdsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene i kommunene i Nord-Troms med fokus på trygghet og mestring i hverdagen, slik at brukeren kan være lengre i eget liv.

Delmål

Det er ulike delmål som ønskes oppnådd ved gjennomføringen av prosjektet:

  • Utdanne IKT- og helse- personell til kommunene i Nord-Troms som har kjennskap til og innsikt i bruk av velferdsteknologiske løsninger i institusjons- og hjemmebaserte tjenester
  • Legge til rette for at brukere i større grad opprettholder en aktiv og meningsfull hverdag.
  • Bidra til at brukere og pårørende føler trygghet i møte med velferdsteknologiske løsninger og dermed bidra til at brukerne kan bo lengre i egne hjem
  • Bidra til å bygge kompetanse og innovasjonsnettverk mellom kommuner og brukere, pårørende, videregående skole (Helse- og oppvekstfag og IKT). Påvirke utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge til å tilby kompetansehevende utdanning innenfor velferdsteknologi, og legge til rette for at ansatte får mulighet til å benytte seg av utdanningen.